การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์