การศึกษาและพัฒนาข้าวไทยไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นอาหารสุขภาพต่อการป้องกันโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน