โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก”