การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD

Publish Year International Conference 1
2017 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, exPanupong Teekabunya, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำตะคองด้วย MIKE FLOOD", The 4th EIT International Conference on Water Resources Engineering (4th EIT-WRE), 23 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย