โครงการวิจัยและพัฒนา Robot and Conveyor System Integration and application development (ส่วนอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต)

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรถพล มาลัยแก้ว, "Palletizing robot application in the corrugated box industry", The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2018), Pang Ngaa, Thailand, April 19 - 22 2018, 19 - 22 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย