สถานะและข้อกำหนดในการจัดการเรียนรู้บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

  • Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • Haruchai YINGPRATANPORN

  • exHaruchai YINGPRATANPORN,inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์