ผลของสารคงความชื้นต่อคุณภาพของเจอร์กี้ปลานวลจันทร์ทะเล