ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year National Journal 2
2017 exนส.วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า ---
2017 exนางสาววันทนีย์ เกษมพิณ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกยางพาราในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 79-88