การศึกษาผลกรด และเกลือต่อต่อการกำจัดโปรตีนออกจากแป้งข้าวโม่เปียก และสมบัติของแป้งข้าวที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว