แนวโน้มการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช