การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance of heat exchanger tube inserted with curved-winglet tapes", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 129, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1197-1211
2017 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Thermal behaviors in a round tube equipped with quadruple perforated-delta-winglet pairs", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 229-243
Publish Year National Journal 1
2016 exDr. N. Koolnapadol, exAsst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PITCH SPACING OF DELTA-WINGLETS ON THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 166-174
Publish Year National Conference 6
2018 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู", การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2018, ลำปาง ประเทศไทย
2017 exดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exโชติวุฒิ ประสพสุข, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงตามแนวแกน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exจิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของมุมปะทะของแผ่นปีกคู่รูปสีเหลี่ยมผืนผ้าสองด้านต่อคุณลักษณะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exนางสาวนฤมล อัศวภูมิ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017), 26 - 27 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย