การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guidelines to Promote Organic Agriculture to Food Security and Safety for Community", 2017 HKICSS: The 4th Hong Kong International Conference on Social Science, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, Kaoloon เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exนายโสภณ แดงมาศ, "การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การตลาดและการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย