การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย

Publish Year International Journal 1
2020 exมธุรา นิ่มทิม, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exTimothy . Wood, "Role of freshwater bryozoans in wastewater treatment ponds at Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project site, Phetchaburi province, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 649-656