แนวทางการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบบูรณาการ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี, exAssoc. Prof. Dr. Rick Neitzel, "Identifying Comprehensive Solutions to Electronic Waste Recycling", SEASIA 2017 Conference, 16 - 17 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย