โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ประจำปี 2559

Publish Year National Conference 3
2017 exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย", CMRI Working Paper Forun 1/2560, 19 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าตอบแทนคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไทย: แนวโน้มใน 15 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544 – 2558)", CMRI Working Paper Forum 01/2560, 19 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไทย", CMRI Working Paper Forum 01/2560, 19 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย