การศึกษาโครงสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเฟอร์ไรท์สำหรับปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยไอน้ำด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์