ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำที่สัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ำ