ความพร้อมด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 144-152