การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น