การอบรมครูประจำการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน