การใช้โพลีเมอร์อุ้มน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชไร่ในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน