คุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทูและข้าวโพดเทียน