การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 1
2017 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, "ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย", วารสารเกษตรอภิรมย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 19, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 29-31