การศึกษาและวิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาเพื่อความเชื้อถือได้ของการซ่อมบำรุงระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2018 exนายอัฏฐภูมิ เหลืองทองคา, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจาลองมาร์คอฟเพื่อวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพของระบบรางรถไฟ", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย