การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาวนสาธารณะเมืองเพื่อความกระฉับกระเฉง : การวางผังและการออกแบบสวนสาธารณะเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2017 exOrana Chandrasiri, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand", Procedia Engineering, ปีที่ 198, ฉบับที่ -, กันยายน 2017 - กันยายน 2018, หน้า 193-199
Publish Year International Conference 4
2018 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นัฐศิพร แสงเยือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Addressing the Health Benefits of Urban Park: Post-Design Intervention Assessment of Benchakitti Park in Bangkok, Thailand", the 14th International Asian Urbanization Conference, 11 - 13 มกราคม 2018, bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, "Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand", Urban Transitions Global Summit 2016, 5 - 9 กันยายน 2016, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, inนายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์, "Making Public Park as Active Place: Lesson Learned from Two Cities in Thailand", The 6th ISPAH Congress: The International Congress on Physical Activity and Public Health, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exOrana Chandrasiri, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Does Physical Activity Promotion in Public Park Create Inequality? A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand", The 6th ISPAH Congress: The International Congress on Physical Activity and Public Health, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย