การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา