โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก

  • รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหน่วยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น

  • ชุดโครงการ

  • 2560 (2559-2563)

  • Mimoru Kanzaki

  • exMimoru Kanzaki ,exHiroshi Kamitakahara,exToshiyuki Takano,exAndria Agusta,inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

  • http://jastip.org/en/about/greeting/

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไม้พะยูงในวิถีชีวิตคนไทยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 89-99
Publish Year International Conference 2
2017 exAndria Agusta, exDewi Wulansari, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroshi Kamitakahara, exToshiyuki TAKANO, "Bioprospecting of plant resources in ASEAN countries to produce highly value-added products", 3rd JASTIP symposium : ASEAN-Japan STI collaboration for SDGs, 5 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Lacquer (Gluta spp.) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", JASTIP work package 3 kick-off symposium " Collaborative bioresources and biodiversity studied for the ASEAN region", 10 มิถุนายน 2016, จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย