พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการใส่ปุ๋ยอ้อยในแปลงทดสอบพันธุ์