การศึกษากลวิธีการแปลสำนวนคำของวัฒนธรรมไทยจากหนังสือวรรณคดีเยาวชนเรื่อง ความสุขของกระทิ

Publish Year National Conference 1
2016 exGanteera Ananwatananukoon, inดร.อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์, "A Study of Strategies Utilised for Translating Thai Cultural Expressionsin ‘The Happiness of Kati’", The 10th Annual Conference 2016 Social Science Humanities and Education, Bangkok, Thailand., 25 มีนาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย