การควบคุมโรคอุบัติใหม่จาก vector borne viral ในเอเซีย