การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับร่าง) (ปีที่ ๒)