การพัฒนา gene targeted marker เพื่อใช้คัดเลือกอ้อยทนดินเค็มน้อยและปานกลาง