การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2018 exกีรติ อุสาหวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกเลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 573-576
Publish Year National Conference 1
2017 exนายกีรติ อุสาหวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกเลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย