ลักษณะโครงสร้างภายในของรากข้าวไร่ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการทนแล้ง