โครงการการเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและผลิตข้าวจากนาข้าวที่อยู่รอบๆ โซลาร์ฟาร์ม