ผลของการเสริม Fermented potato protein ในอาหารต่อกลไกการควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสมองและอวัยวะสืบพันธุ์และกลไกที่ควบคุมการเจริญเติบโตของสุกร

Publish Year International Journal 1
2022 exสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ภัค อินทรวิชัย, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Feed Restriction and Fermented Potato Protein Supplementation on IGF1, GHR and Kiss1 mRNA Expression in Intact Nursery Gilts", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022, หน้า 1-6
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "ผลของการเสริมโปรตีนจากมันฝรั่งหมักในสุกรอนุบาลทีสภาวะทางโภชนาการต่างกันต่อฮอร์โมน IGF-1 ในซีรั่ม และการแสดงออกของ IGF1 และ GHR mRNA ในตับและกล้ามเนื้อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย