การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์)

Publish Year International Conference 3
2018 exนายจิรยุทธ ต่างจิตร์, inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้คำศัพท์ภาษามอแกน:กรณีศึกษาชาวมอแกนสามระดับอายุบ้านทุ่งหว้า จังหวัดพังงา", The 5th International Joint Conference on Korean Studies And Thai Studies, 19 - 20 กรกฎาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exนายปณิธาน แป้นสุข, inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คู่วัจนกรรมในโครงสร้างบทสนทนาการร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเฟซบุ๊ก", The 5th International Join Conference on Korean Studies and Thai Studies, 19 - 20 กรกฎาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exพระมหาเกรียงไกร เพ็ชสังคาด, inดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้เสียงเพื่อแสดงความหมายในคำวิเศษณ์ของภาษาผู้ไทย ภาษาญ้อ ภาษาโย้นและภาษากะเลิงในจังหวัดสกลนคร", The 5th International Joint Conference on Koean Studies and Thai Studies, 19 - 20 กรกฎาคม 2018, จังหวัดมหาสารคาม อื่นๆ ประเทศไทย