โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

Publish Year International Conference 1
2019 exPalita Meenapinan, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exShinya Hanaoka, "An Analysis of Truck Terminals and Freight Facilities in Thailand", The 14th International Congress on Logistics and SCM Systems, 19 - 22 สิงหาคม 2019, ไทเป ไต้หวัน