งานจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภทโลหะออกไซด์ สำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์