การทดสอบและวิเคราะห์โมเดลยานเบาะอากาศ (WIG) New oneในอุโมงค์ลม

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์, inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ของแบบจำลองยานเบาะอากาศ NEW 1", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, วังตะไคร้ นครนายก ประเทศไทย