การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มชนิดชงดื่มจากข้าว

  • บจก. อาภาการเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี