การศึกษาสาเหตุของโรคติดเชื้อในปลานิล

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shiftto Tilapia Business in Thailand", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl, มิถุนายน 2017, หน้า S127-S128
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, "Virus characterization, Clinical presentation and Pathology of TiLV", Emergency Regional Consultation for Prevention and Management of Tilapia Lake Virus (TiLV) in the Asia-Pacific, 27 - 28 กันยายน 2017, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน