การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เตาถ่าน

  • ผู้ประกอบการ (นายศิวกร เอี่ยมเอก)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inนางสาวศิริพร ตันจอ

  • inนางสาวศิริพร ตันจอ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี