โครงการ สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีดิน วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีดิน จำนวน 4 ตัวอย่าง