การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิต ?อายิไทด์? ไอพลัสจี? (Desalt-ML) และ ผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิตแอล-ไลซีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ 98.5% (TLL-50) ในการเลี้ยงสุกร