การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอบจากฟลาวมันสำปะหลัง

  • บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี