การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร

  • บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี