การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน : กรณีแม่หอบ

  • มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายเจษฎา วงค์พรหม

  • inนายเจษฎา วงค์พรหม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์