โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก

  • สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2560)

  • inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

  • inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์