โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างด้านวิศวกรรมบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมเพิ่มเติม (ต่อเนื่องจากโครงการจัดทำเอกสารข้อเสนอประกวดราคาขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ระยะที่ 4)